Lữ Thượng Thọ

 

(1954 - 2014)

 

 

 

 

Thiên cổ thi

Ư thơ vô đề

 

 

Tiễn Kinh Kha

Bài cho con ...

 

 

  

art2all.net