PHAN NHƯ

 

D I Ệ U     M

 

 

 

 

 

Giếng kh đy cạn con ếch nhn trăng

Trăng khng ng lại

Lui thui hn đ cuội

Giữa cỏ mọn hoa hn

Khi ở dưới đy tận cng

Pht Bồ Đề Tm

Nguyn sơ bổn nguyện

Qun niệm hồng danh

 

Nam M ti nhỏ nhoi ti b mọn ti bần hn

A Di Đ

nh sng v cng

A Di Đ

Cuc tử sinh mnh mng

V lượng quang-V lượng thọ

Bi hng tiếng vọng diệu m!

 

Đ đi quanh gần như mn cuộc

Khi ln cao khi xuống thấp

Chưa ma nổi Mai Hoa quyền

Học đi luận kiếm Hoa sơn

Thiếu Lm diện bch

Giữa bốn vạn tm nghn

Biết đu con đường kiến tnh?

 

Chỉ khi ở  tận thung

Nhỏ nhoi-B mọn-Bần hn

Nguyn sơ bổn nguyện

Xin qun niệm hồng danh

Trng trng tiếng vọng

Hải Triều m

           

Ma Phật Đản 2011

Phan Như

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net