PHAN NHƯ

 

 

 

 

 

N G Ọ C S Á N G H O A T Â M

Ném cuội t́m chi xanh hạt ngọc
Chẳng bằng lượm ngói ném thia lia
Đă cho th́ cũng như bằng nhận
Đưa rồi sao lại lấy tay kia?

Săm soi t́m hoài trong tay áo
Lục bảo năm xưa lạc lối nào
Bên sông lỡ đưa O bán riệu
Đong lấy nụ cười khoen má nâu

Ngọc vẫn lung linh tháng năm dài
Đêm soi ánh nguyệt, ngày rạng mai
Viên dung tṛn phận không e giấu
Chẳng là vọng tưởng khuất lấp thôi

Như t́nh chẳng thấu ngọc là chi
Tâm hỡi là tâm! Biết đâu gh́
Ếch nhái À Uôm đêm nguyệt tận
Chong đèn: chợt thấy bóng Từ Quy!

Huế, thu 2017

Phan Như

 

 

trang phan như

chân trần

art2all.net