PHAN NHƯ

 

N i ệ m  n h ư

 


 


Đi đu về đu như như một niệm
Lang bang bốn ci, lớ ngớ ba thời
Sng cạn ni mn
Gi mưa vi dập
Vẫn như như một niệm bn trời
Nam M A Di Đ Phật!


Thi khng l viễn khch
Lu bu đ mỏi kiếp rồi
Về đy lui cui liếp rạ
Đốt lửa gọi ma trơi
Xa la đảo đin vọng tưởng
Thu lu ngồi nhiếp tm chơi
Như hạt sương đầu cnh nắng nhạt
Hay trng trng mnh mang gi ct
Vẫn như như một niệm bn trời
Nam M A Di Đ Phật!


Người ch ti cả tin
Ừ th ti tin cả
Người khen ti thiệt th
Ừ th ti th thiệt
Thiệt l ti hay ti l thiệt
Vẫn như như một niệm m thi:
Nam M A Di Đ Phật!
 


Phan Như
Thng 3- 2013
 

 

 

trang phan như

chn trần

art2all.net