Wislawa Szymborska

 

 

 

VIETNAM

 

"Woman, what's your name?" "I don't know."
"How old are you? Where are you from?" "I don't know."
"Why did you dig that burrow?" "I don't know."
"How long have you been hiding?" "I don't know."
"Why did you bite my finger?" "I don't know."
"Don't you know that we won't hurt you?" "I don't know."
"Whose side are you on?" "I don't know."
"This is war, you've got to choose." "I don't know."
"Does your village still exist?" "I don't know."
"Are those your children?" "Yes."

Wislawa Szymborska

 

 

Việt Nam

 

Bà kia ơi, tên bà là ǵ vậy? Tôi không biết
Bà bao nhiêu tuổi? Tôi không biết
Tại sao bà đào cái hang đó? Tôi không biết
Bà trốn bao lâu rồi? Tôi không biết
Tại sao bà cắn ngón tay tôi? Tôi không biết
Bà không biết là tôi không làm đau bà ư? Tôi không biết
Bà ở bên nào? Tôi không biết
Đây là chiến tranh, bà phải chọn bên. Tôi không biết
Làng bà c̣n không? Tôi không biết
Những người đó là con của bà? Đúng rồi.

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch

 


 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net