Nguyễn Quốc Trụ

 

 

THƠ MỖI NGY

 

J.L. BORGES
 


 

 

REMORSE FOR ANY DEATH

Free of memory and hope,
unlimited, abstract, almost future,
the dead body is not somebody: It is death.
Like the God of the mystics,
whom they insist has no attributes,
the dead person is no one everywhere,
is nothing but the loss and absence of the world.
We rob it of everything,
we do not leave it one color, one syllable:
Here is the yard which its eyes no longer take up,
there is the sidewalk where it waylaid its hope.
It might even be thinking
what we are thinking.
We have divided among us, like thieves,
the treasure of nights and days.

-W.S.M.

J.L. Borges

 

 

N HẬN V BẤT CỨ 1 CI CHẾT

Thot ra khỏi cả hồi ức lẫn hy vọng
Khng giới hạn, trừu tượng, xm 1 t th l tương lai
Thi thể của ai đấy th đếch phải l ai đấy: N l ci chết.
Như Cha Tể của những thần b gia,
Kẻ đếch ai c thể thay thế, theo đm đệ tử ny năn nỉ,
Người chết đếch l ai cả, ở đu đu th cũng thế
Chẳng l ci ch g hết, m chỉ l mất mt, vắng mặt, ra khỏi thế giới.
Chng ta lột sạch tất cả, từ "n": "ci gọi l người chết đ"
Chng ta chẳng để lại, một mu sắc, một m, một tiết, một :
Đy l ci vườn m những con mắt của n hết cn để mắt tới nữa
Đy l lối đi, nơi hy vọng của n đ từng đặt để
N chẳng từng đ từng suy tư, như chng ta đang suy tư?
Như những tn trộm,
Chng ta chia sẻ, cấu x, ginh giựt,
Giữa chng ta,
Kho tng của những ngy
V những đm.

J.L. Borges

Nguyễn Quốc Trụ dịch


 

 

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net