Nguyễn Quốc Trụ

 

 

THƠ MỖI NGY


IN FACT EVERY POEM

 In fact every poem
might be called "Moment."


One phrase is enough
in the present tense,
the past and even future;

it's enough so that anything
borne on words
begins to rustle, sparkle,
flutter, float,
while seeming
to stay changeless
but with a shifting shadow;

it's enough that there is talk
of someone next to someone
or someone next to something;

about Sally who has a kitty
or no longer has a kitty;

or about other Sallys
kitties or not kitties
from other primers
ruffled by the wind;

it's enough if within eyeshot
an author places temporary hills
and makeshift valleys;

if on this occasion
he hints at a heaven
apparently firm and enduring;

if there appears beneath a writing hand
at least one thing
that is called someone's:

if in black on white,
at least in thought,
for some serious or silly reason,
question marks are placed,
and if in response,
a colon:


Wislawa Szymborska:

Here

~~oOo~~

Sự thực mọi bi thơ

Sự thực mọi bi thơ
c thể gọi l Khoảnh khắc

Một khc l đủ
trong hiện tại,
qu khứ v ngay cả tương lai

L đủ, v như thế
bất cứ ci g dnh chữ
bắt đầu r ro, lng lnh, run rẩy, rập rnh
trong khi lại như đứng yn khng thay đổi
nhưng với một ci bng loạng quạng;

đủ, khi c lm bm, của một người no đ
kế một người no đ
hay một người no đ kế một điều g đ;

về Sally c con mo
hay khng cn mo;

hay về những Sally khc
những mo, hay khng những mo
từ những cuốn tập vỡ lng khc
rối m ln v gi;

đủ, nếu chỉ trong nhy mắt
một tc giả di sơn, đảo hải
tạo ra những ngọn đồi tạm thời
những thung lũng thong chốc;

nếu trong dịp ny, hắn ta thong nghĩ đến BHD, th dụ,
th em trở nn thường hằng, vĩnh viễn, thin thu, hoi hoi
[h, h, nhảm qu! THNM rồi!]
nếu c ci g xuất hiện ở bn dưới bn tay đang viết của hắn
t nhất 1 vật
th ci đ gọi l của ai đ;

nếu trong đen v trắng,
t nhất trong tư tưởng.
v một l do trầm trọng, hay c chớn
những ci dấu hỏi được đặt ra,
v nếu trong trả lời, phc đp,
một dấu hai chấm:

 

Nguyễn Quốc Trụ dịch

(Nguồn : Tin Văn

www.tanvien.net )

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net