Thi Bạch Vn

 

 

CÁNH HẠC BAY R̀I
 Hong hạc lu hề hong hạc lu
Hạc vng đu t hạc vng đu!
Khi lam lờ lững vờn chn ni
My bạc chập chng ngọa vực su.
Chàng Hịu* thi trn nguồn cảm hứng
Hạc kia bay ḿt cảnh thương s̀u!
Cy xanh rũ bóng bờ sng Hán
Sóng bíc thì th̀m vọng hạc l̀u !!

Thái BạchVn

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net