Thi Bạch Vn

 

Mưa Thu
Mưa nhẹ rưng rưng thắm đọan trường
Nhn trời, ngước mặt vọng qu hương
Bn kia biển rộng, hồi nhung nhớ
Chốn ấy đồi cao, mi vấn vương
Cnh phượng tn thu rơi l ch
Ci lng chớm lệ đọng mờ sương
Gi ơi hy thổi hồn ta tới
Nu lấy sơn h thỏa nhớ thương 

 

thơ Thi Bạch Vn

art2all.net