BỆNH

 

Đến tuổi ny khng đau mới lạ

Chuyện ốm đau l chuyện bnh thường

Chỉ cầu xin Phật độ Trời thương

Đau nh nhẹ  tai ương đừng vướng.

 

QUN

 

Đến tuổi ny khng qun mới lạ

Chuyện lng qun l chuyện bnh thường

Chỉ cầu xin Phật độ Trời thương

Qun t t, đừng qun tất cả.

 

                        TN NỮ HỶ KHƯƠNG

 

 

Trang Tn Nữ Hỷ Khương

 

art2all.net