Tuệ Nga


MƯA ẢO GIÁC

Thơ Tuệ Nga

Nhạc Mộc Thiêng

Tiếng hát Ngọc Quy

Ḥa âm Quang Đạt

 

 

~~oOo~~