Tuệ Nga

 


NẮNG THỜI GIAN

 


Nhặt nắng thời gian trải bước mnh
Lối mn thao thức giấc Trang Sinh
Một bờ sng nhớ nha dư ảnh
Hai ngả sương vy mỏi viễn trnh
Gọi nắng hồn nhin trời trch địa
Tm trăng cựu niệm gi ly đnh
Vườn ai Lan Ngọc dng mầu nhớ
Nhặt nắng chiều xa thả bến Quỳnh ...

Tuệ Nga