Thanh Trí

 

Copyright by Thanh Trí  -  All rights reserved

 

MỘT THỜI VẼ CHÂN DUNG

 

 

CẢM TÁC ĐÔI BỜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Một Thời Vẽ Chân Dung

 

Triển lăm tranh "Đôi Bờ" tại Westminster, CA, USA, tháng 9-2009

art2all.net