Ng Hữu Hng

 

Anh đo Toronto 2013

 

Xin bấm vo những ảnh dưới đy để xem lớn hơn

 

 

 

art2all.net