Nguyễn Phú Yên

NHÂN KỶ NIỆM 700 NĂM

THUẬN HÓA – PHÚ XUÂN – HUẾ

 

T̀M HIỂU

THANG ÂM NGŨ CUNG TRONG ÂM NHẠC HUẾ

 

Phần 1

I. SỰ H̀NH THÀNH CÁC THANG ÂM TRONG LỊCH SỬ ÂM NHẠC.

II. SỰ XUẤT HIỆN CỦA THANG ÂM NGŨ CUNG.

 

Phần 2

HỆ THỐNG THANG ÂM NGŨ CUNG VIỆT NAM

 

Phần 3

HỆ THỐNG THANG ÂM NGŨ CUNG TRONG ÂM NHẠC HUẾ.