art2all.net

lekhanh.dang@art2all.net

 

TIỄN BIỆT NH THƠ  NGUYỄN MINH PHC

Ai m biết từng nỗi sầu bạc tc

Ti v Hạt Bụi

Phải chi cn được nửa đời

Th cũng như sương

Viết ở Phương Bối Am

Với cỏ

Về Quảng Ngi chiều cuối năm 

Tiễn những ma thu