Nguỹn Hàn Chung

 

 

SCH:

 

LỤC BT TẢN THẦN


==oOo==

 

THƠ:

 

̉n dụ

Bolero mới rợi

Chỉ c ma thu mới biết em buồn

Cõng b́ v̀ qu

Học Em

Gĩ cha đ́t khách

Gĩ cha ngày xả lũ

Rối ni với chạp

Tiếng buồm

Văn chương tri giạt

 


==oOo==


 

LĂN NHƯ HẠT Ḷ : LỜI BÌNH CỦA DƯƠNG DIN H̀NG

LỤC BT TẢN THẦN: ĐIỆU TANGO MUN... ( NGUYỄN THOẠI VY )