Nguyễn Hàn Chung

 

 

SÁCH:

 

LỤC BÁT TẢN THẦN


==oOo==

 

THƠ:

 

Anh thề không một phút nào t́m em

Ẩn dụ

Bolero mới rợi

Cái ngày em nói

Căi với người yêu

Chỉ có mùa thu mới biết em buồn

Cõng bố về quê

Cột

Đôi khi

Học Em

Giỗ cha đất khách

Giỗ cha ngày xả lũ

Lăn

Một chiều về thăm lại Phá Tam Giang

Ngoại

Người t́nh

Phía biển vẫn c̣n ai

Quên ư, không thể thưa nàng

Rối nùi với chạp

Tiếng buồm

Trước biển

Tưởng tượng ngày về

Văn chương trôi giạt

==oOo==

 

VĂN:

 

MÂM CHỮ ĐƠN SƠ,  MỜI KHÁCH MUÔN ĐỜI

 


==oOo==

 

LĂN NHƯ HẠT LỆ : LỜI BÌNH CỦA DƯƠNG DIÊN HỒNG

LỤC BÁT TẢN THẦN: ĐIỆU TANGO MUÔN... ( NGUYỄN THOẠI VY )

MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG TRONG THƠ CỦA NGUYỄN HÀN CHUNG ( LƯƠNG THƯ TRUNG )

THƠ KHÔNG DỄ CỞI  ( HỒ Đ̀NH NGHIÊM)