Nguỹn Hàn Chung

 


̉n dụ

Bolero mới rợi

Chỉ c ma thu mới biết em buồn

Cõng b́ v̀ qu

Học Em

Gĩ cha đ́t khách

Gĩ cha ngày xả lũ

Rối ni với chạp

Tiếng buồm

 


==oOo==
 

LĂN NHƯ HẠT Ḷ : LỜI BÌNH CỦA DƯƠNG DIN H̀NG